Ciepło

 

W najbliższym czasie zostaną przedstawione informacje związane z rozliczaniem ciepła.

W chwili obecnej przekazuję informacje w sprawie prac nad ustawą prawo energetyczne. W projektowanej formie – zapisy art. 192 i 193 częściowo poprawią często stosowany w spółdzielniach mieszkaniowych niesprawiedliwy system rozliczenia ciepła. W Polsce dokonanie takiej zmiany jest niezbędne ze względu na dwie podstawowe przyczyny:
1. Ze względu na wysokie koszty ciepła niektórzy mieszkańcy nadmiernie oszczędzają na cieple, przez co koszty ogrzewania ich mieszkań ponoszą ich sąsiedzi (przewodnictwo cieplne). Jest też pewna grupa mieszkańców, która
„oszukuje” na cieple.
2. Spółdzielnie mieszkaniowe z różnych przyczyn stosują nieprawidłowe systemy rozliczania ciepła, w których dodatkowo naliczane są bardzo wysokie przedpłaty za ciepło – sięgające nawet prawie 200% średniego zużycia ciepła. Z informacji medialnych wiemy, że są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, w których ze względu na zły regulamin rozliczania ciepła są spółdzielcy, którzy za „zużyte” wg podzielników ciepło ponoszą wręcz gigantyczne opłaty gdy niektórzy płacą na poziomie zaledwie kilkunastu/kilkudziesięciu złotych (za zużycie wg podzielników)!

Projektowane zapisy zbliżają nas częściowo jednak do zachwalanego przez nasze Stowarzyszenie systemu „widełkowego” lub zwanego inaczej – „czeskiego”. W Czechach najwyższa opłata za ciepło może wynieść maksymalnie 140%, a minimalna 60% średniego zużycia za ciepło. Takie proste uregulowanie prawne zlikwidowałoby w Polsce samowolę spółdzielni mieszkaniowych w określaniu wysokości opłat za ciepło i skończyłoby się też zawyżanie przedpłat za ciepło, które czasami sięga prawie 200% średniego zużycia.


Projekt Prawa energetycznego gotowy

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem ustawy Prawo energetyczne. Dokument zostanie przekazany na Komitet do Spraw Europejskich. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady rządu i Parlamentu.

Projekt ustawy Prawo energetyczne

Ocena Skutków Regulacji

Uzasadnienie

Ciekawy artykuł:
Masz ciepło w mieszkaniu? Za centralne płacisz za sąsiada

Kilka informacji na temat rozliczania ciepła na przykładzie SM Dąb w Szczecinie.

W związku z tym, że spółdzielcy nie mogą uzyskać podstawowych informacji na temat rozliczania ciepła w Spółdzielni Dąb, Stowarzyszenie Eko-Spol wystąpiło z pismem do firmy ISTA, która rozlicza ciepło na kilku osiedlach SM Dąb.

Wystąpiliśmy z tym pismem w dniu 04.03.2011 roku w nadziei, że uzyskamy stosowne informacje związku z tym, że na stronie internetowej firmy ISTA, znajduje się informacja, że „Celem ista jest odpowiedzialne i etyczne prowadzenie biznesu względem wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje poprzez swoją działalność z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego”.

Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo.

Czy informacja ze strony ISTA jest pustym hasłem?

Poniżej przedstawiamy nasze pismo do firmy ISTA, na które do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Stowarzyszenie Eko-Spol

ul. K. Napierskiego 83/44

70-783 Szczecin

KRS 0000338354

NIP 955-22-99-065

REGON 320882446

 

Prezes

ISTA Polska Sp. z o.o. – Centrala

Powstańców 25A

31-422 Kraków

Szanowny Panie Prezesie,

Stowarzyszenie Eko-Spol w ramach realizacji celów statutowych i w związku z prośbami członków stowarzyszenia i spółdzielców, potwierdzonych informacjami prasowymi na temat ponoszenia przez spółdzielców rozliczanych przez firmę ISTA bardzo wysokich kosztów za ogrzewanie występuje o złożenie wyjaśnień w następujących spawach:

1. Wnosimy o przedstawienie informacji na temat zasad rozliczania ciepła w aspekcie stosowanych przez firmę ISTA podzielników kosztów ogrzewania Doprimo III, a w tym w szczególności wyjaśnienia na czym polega system widełkowy proponowany przez firmę ISTA. Wnosimy o udostępnienie przykładowego regulaminu z systemem widełkowym – zgodnie z informacją w reklamie pt „Koszty centralnego ogrzewania. Można zapłacić mniej! ROZLICZANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA (10 lat doświadczeń Viterra Energy Services w Polsce)” oraz informacją ustną uzyskaną od pracownika ISTY. Wnosimy o podanie informacji jak wyglądały maksymalne i minimalne opłaty za ciepło w spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych przed i po zastosowaniu systemu widełkowego firmy ISTA.

2. Czy firma ISTA wskazywała zarządom spółdzielni mieszkaniowych w tym SM DĄB w Szczecinie, że brak odpowiednich zapisów regulaminowych może doprowadzić do sytuacji, że w szczególnych przypadkach spółdzielcy mogą mieć wyliczone zużycie energii cieplnej zmierzonej przez podzielniki elektroniczne na poziomie od 0 zł do nawet 5000-6000 zł?

3. Wnosimy o przekazanie propozycji zapisów regulaminowych określających zasady wyznaczania wysokości przedpłaty za ciepło. Według informacji uzyskanej od pracownika państwa firmy, ISTA proponuje opłatę w wysokości 120% średniego zużycia za 5 lat (z uwzględnieniem kosztów energii).

4. Wnosimy o wyjaśnienie braku zgodności wysokości kosztów jakie ponoszą spółdzielcy za ogrzewanie, z przedstawioną wcześniej spółdzielcom SM Dąb w Szczecinie ulotką firmy ISTA, z której wynika, że obniżenie temperatury o 1oC daje oszczędność 6%. W rzeczywistości różnice w opłatach w części rozliczanej przez podzielniki sięgają kilku tysięcy procent. „Oszczędzający” spółdzielcy płacą za rok za centralne ogrzewanie (bez kosztów wspólnych i stałych), poniżej 10 zł, a „nieoszczędzający” nawet ponad 3000 zł. Wnosimy o podanie wysokości minimalnej i maksymalnej opłaty w przypadku zastosowania systemu widełkowego firmy ISTA – dla mieszkań o powierzchni np. 50m2 i 75m2.

5. Wnosimy o udostępnienie treści artykułów i ocen prof. dr G. Zöllner’a przedstawionych w artykułach dotyczących Polski i dawnego NRD w kwestii wysokości montowania podzielników i systemu rozliczania ciepła w tych krajach. Wnosimy o to, ponieważ firma ISTA uzasadniając wysokość montowania stosowanych przez siebie podzielników powołuje się w przekazanym certyfikacie na opracowanie prof. dr Zöllner’a. Wnosimy o złożenie wyjaśnień także w związku z informacjami w polskich publikacjach naukowych wskazujących na wady stosowania rozliczania ciepła przez firmy, które nie zaadoptowały swoich systemów opartych na przepisach niemieckich do szczególnych warunków panujących w Polsce (Załącznik 1).

6. Wnosimy o wskazanie prawidłowego miejsca montowania podzielników kosztów ogrzewania Doprimo III i przedstawienia informacji jaki wpływ na koszty ma to, że w sprawdzonych kilku mieszkaniach na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie, podzielniki są ok. 1,5-2,5 cm wyżej niż wynika to z zasad, które określiła firma ISTA. (Tylko spółdzielcy, którzy wymienili kaloryfery mają podzielniki Doprimo III zainstalowane na wysokości wynoszącej 75% wysokości grzejnika). Dodatkowo wnosimy o wyjaśnienie czy wysokość montowania podzielników jaką stosuje ISTA jest prawidłowa w przypadku przewymiarowania grzejników (na skutek ocieplenia budynków i założenia okien plastikowych).

7. Wnosimy o wyjaśnienie dlaczego Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej cofnął firmie ISTA certyfikat Zgodności Wyrobu dla podzielnika Doprimo III, i dlaczego firma ISTA nie zgłosiła się do Zakładu Certyfikacji ITB o ponowne uzyskanie certyfikatu na ww. podzielnik.

8. Wnosimy o wyjaśnienie dlaczego współczynniki redukcyjne Rm dla osiedla Słoneczne w SM Dąb zostały określone dopiero w lutym 2008 roku, gdy sezon grzewczy rozpoczął się na tym osiedlu w czerwcu 2007? Jako dowód podajemy opracowanie firmy ISTA Oddział Szczecin „Współczynniki redukcyjne „Rm” lokali mieszkalnych dla potrzeb systemu podziału kosztów ciepła wykorzystującego wskazania podzielników elektronicznych. Osiedle Słoneczne. Adres budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kostki Napierskiego 82-83. Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb. Data opracowania: Luty 2008”, ponieważ Zarząd Spółdzielni Dąb tylko dla tego budynku przekazał informacje dotyczące współczynników Rm.

W związku z tym, że na stronie internetowej firmy ISTA, znajduje się informacja, że „Celem ista jest odpowiedzialne i etyczne prowadzenie biznesu względem wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje poprzez swoją działalność z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego”, prosimy o odpowiedź na nasze pismo.

Z poważaniem

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Eko-Spol

Elżbieta Kozłowska

Załącznik

1. Wybrane fragmenty artykułów (str. 3-4)

Wybrane fragmenty artykułów:

Artykuł dra inż. Pawła Michnikowskiego, „Sposoby rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym w aspekcie prawnym, technicznym oraz medialnym”, wygłoszony na II Konferencji Naukowo-Technicznej nt: „Indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym” w 2006 r. http://www.almot-eco.com/index.php?strona=Artykuly&art=78&nazwa=Sposoby%20rozliczania%20indywidualnych%20koszt%F3w%20ogrzewania

Mikroklimat pomieszczeń ma duży wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Do zasadniczych czynników mających wpływ na mikroklimat należą: czystość, wilgotność i temperatura powietrza. Ruch powietrza pozwala na oddawanie ciepła do otoczenia, poprawiając tym samym samopoczucie ludzi.

Metody indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań urządzeń rejestrujących tylko emisję ciepła z grzejników, z natury rzeczy, wymuszą zachowania użytkowników zdecydowanie niepożądane z punktu widzenia wymagań prawidłowego mikroklimatu pomieszczeń. Algorytm rozliczeniowy został tak zbudowany, aby korzystne wyniki uzyskiwali użytkownicy rzadko korzystający z instalacji grzejnikowej, przy jednoczesnym braku wentylacji. Największe nadpłaty kosztów ogrzewania odnotowują lokatorzy posiadający wyłączone grzejniki, z ograniczoną do minimum wentylacją i dogrzewający się pionami grzewczymi na niższych kondygnacjach lub poprzez przegrody wewnętrzne ciepłem od sąsiadów. Efektami takiego działania są

– wzrost wilgotności powietrza oraz rozwój grzybów pleśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych, a także wykraplanie się pary wodnej na chłodnych powierzchniach,

– wzrost stężenia różnych związków chemicznych emitowanych przez elementy budynku i jego wyposażenia, takich jak styren, ksylen, toluen, aceton (substancje uwalniające się z powierzchni lakierowanych), formaldehydy (w klejach w meblach) i inne szkodliwe produkty dekompozycji tworzyw sztucznych,

– nieodpowiednia wilgotność powietrza, jego dodatnia jonizacja, mająca ujemny wpływ na nasze samopoczucie – zmęczenie, apatia, bóle głowy, podrażnienia skóry i gardła określane jako „syndrom chorych budynków”,

– brak doprowadzenia do mieszkań wyposażonych w instalację gazową (kuchenki i piecyki gazowe) odpowiedniej ilości powietrza, powodujące niebezpieczeństwo zatrucia gazami.

Wszystkie te negatywne skutki pogorszenia się mikroklimatu pomieszczeń są efektem absurdalnej filozofii systemów rozliczeniowych, wymuszających tzw. „racjonalne zachowania użytkowników”, które kończą się chorobami lub degradacją substancji mieszkaniowej. Kosztem ich „uzdrowienia” w zasobach spółdzielczych obciążani są solidarnie wszyscy członkowie

W tej pracy Michnikowski także napisał:

W załącznikach do wspomnianej już tutaj normy PN EN834 znajduje się zapis o znaczeniu fakultatywnym, który zaleca aby przy podziale kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników, uwzględnić ciepło emitowane przez piony grzewcze, jeśli jego wpływ jest istotny na wynik podziału kosztów ogrzewania [Norma PN-EN834 (1999)]. Brak precyzyjnego zdefiniowania kryteriów oceny tego wpływu, powoduje w konsekwencji dowolność podejścia do tej problematyki firm rozliczeniowych (w większości o rodowodzie niemieckim) i brak uwzględnienia emisji ciepła od pionów grzewczych w rozliczeniach indywidualnych kosztów ogrzewania w Polsce. Tymczasem praktyka realizacyjna rozliczania w Polsce, w budynkach po ociepleniu ścian zewnętrznych, jednoznacznie wskazuje na potrzebę obligatoryjnego uwzględnienia w algorytmie rozliczeń, ciepła pochodzącego z nie izolowanych pionów grzewczych. Świadczą o tym nieuzasadnione różnice tzw. jednostkowych zużyć rejestrowanych przez podzielniki dla lokali w ramach jednego budynku, przekraczających podawaną przez literaturę [Zöllner G., Przewymiarowane grzejniki i znaczenie ciepła oddawanego przez rury grzewcze w rozliczaniu kosztów ogrzewania z zastosowaniem podzielników kosztów, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Rozliczanie kosztów ciepła i wody w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Krynica Zdrój, 26-28 maja 2004r.] dopuszczalną granicę 6 razy. Brak uwzględnienia w algorytmie rozliczenia zjawiska odzysku od pionów grzewczych w budynkach ocieplonych, jako jednego z istotnych źródeł dostawy ciepła do lokali, jest dowodem braku spełniania zaleceń normy PN EN834 w warunkach polskiego budownictwa oraz kolejnym dowodem braku spełniania aktualnego Prawa energetycznego.”

Michnikowski P. w artykule pt. „Odzysk od pionów grzewczych jako element systemu rozliczania kosztów ogrzewania – nakaz czy zalecenie?” na V Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Technicznej stwierdził, że: „Z praktyki realizacyjnej wiadomo, że żadna z firm rozliczeniowych adaptujących firmowe systemy niemieckie, warunku tego nie wypełniła.

Niemieckie przepisy dotyczące zależnego od zużycia sposobu wyznaczania kosztów ogrzewania z 1989 roku nie przewidywały uwzględnienia w systemach rozliczeniowych zysków ciepła od pionów grzewczych, co jak już wspomniano wynikało z ustawowego obowiązku izolowania pionów grzewczych, na których oddawanie użytkownik nie jest w stanie oddziaływać.”

Wnosimy o udostępnienie stosownej pracy prof. dr Zölnera przetłumaczonej na język polski oraz Jego referatu z konferencji w Krynicy Zdroju z 2004 r.. Prof. Zöllner na którego powołuje się ISTA przedstawił referat pt. „Przewymiarowane grzejniki i znaczenie ciepła oddawanego przez rury grzewcze w rozliczaniu kosztów ogrzewania z zastosowaniem podzielników kosztów”. (V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozliczanie kosztów ciepła i wody w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Krynica Zdrój, 26-28 maja 2004r.http://www.itgs.radom.pl/konfer/program5.html).

W załączniku czcionką pogrubioną wyróżniono wybrane fragmenty artykułów, które stały się podstawą wystąpienia Stowarzyszenia Eko-Spol do firmy ISTA.