Informacje Eko-Spol

Skrótowa informacja o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Eko-Spol w 2011 i 2012 roku.

W 2011 roku Stowarzyszenie Eko-Spol przeprowadziło akcję edukacyjną wśród mieszkańców Spółdzielni Dąb (głównie osiedli na tzw. Prawobrzeżu) jakie zagrożenie niesie dla mieszkańców przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb regulamin rozliczania ciepła (szczególnie § 51 ust. 9). Rozdaliśmy ponad 4000 ulotek oraz wywiesiliśmy ok. 140 plakatów formatu A3 (udział wzięło 9 członków i sympatyków Stowarzyszenia). Prezes Stowarzyszenia Marek Chabior został wybrany przewodniczącym I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Dąb.


Wniosek nasz nie uzyskał jednak poparcia w całej spółdzielni mieszkaniowej. Jednak Prezes Stowarzyszenia pismem z dnia 20.07.2011 r. skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie wniosek o uchylenie regulaminu, a podstawą skargi było przyjęcie § 51 ust. 9 skarżonego regulaminu. Jeszcze przed rozpoczęciem sprawy w Sądzie, Rada Nadzorcza SM Dąb uchwałą z dnia 30.08.2011 r. usunęła § 51 ust. 9 z regulaminu!


Zaistniałe zdarzenie wskazują, że niezbędna jest kontrola działań Zarządu i Rady Nadzorczej przez członków Spółdzielni mieszkaniowych. Winę ponoszą Spółdzielcze Rady Osiedli, które w sposób bezkrytyczny podeszły do szkodliwych dla spółdzielców zapisów regulaminu. Mieliśmy w tej sprawie rację, a mimo wszystko spółdzielcy obecni na poszczególnych częściach Walnego Zebrania głosowali za sprzecznym z prawem zapisem zaproponowanym przez Spółdzielnię Dąb.


Niezbędne są więc zmiany w spółdzielczych radach osiedli aby znalazły się w nich osoby mające  wrażliwość społęczną i liczące się z prawami spółdzielców krzywdzonych przez złe zapisy regulaminu. Niezbędna jest także edukacja obywatelska w kierunku zwiększenia ich aktywności oraz budowana solidarności mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.

\r\n

Stowarzyszenie Eko-Spol w 2011 roku wspierało także działania podejmowane w Sejmie przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w celu usunięcia z projektu rządowego art. 5a w ustawie o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu. Wspieraliśmy także Stowarzyszenie Klimatologów Polskich w celu doprowadzenia do zmiany art. 9a w tej ustawie oraz dokonania zmiany art. 110 ust. 3 i 4 prawa wodnego. Działania te zakończyły się pełnym sukcesem, a Prezydent RP podpisał nowelizację w dniu 25.09.2011 r..


Mimo tego sukcesu nadal IMGW utrudnia dostęp do informacji publicznej i z tego względu planowane są dalsze działania w kierunku dokonania rzeczywistej implementacji dyrektywy unijnej z 2003 r..


W 2012 r. w związku z projektem MZ likwidującym Specjalizację Balneologia i Medycyna fizykalna Stowarzyszenie Eko-Spol włączyło się z powodzeniem do ratowania tej specjalizacji. Wsparcia dla tej specjalizacji udzieliło kilkadziesiąt organizacji i osób prywatnych. Należy wskazać, że Krajowy Konsultant Pani Profesor Irena Ponikowska w numerze 1/2012 czasopisma Acta Balneologia złożyła szczególne wyrazy podziękowania dla Stowarzyszenia Eko-Spol i jego Prezesa Marka Chabiora.

Te działania pokazały, że obok edukacji obywatelskiej niezbędna są działania lobbingowe, rozmowy z posłami i udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.


Ze względu na sukces ogólnopolski dwóch akcji, do których włączyło się stowarzyszenie Eko-Spol, postanowiliśmy zmienić i sprofesjonalizować sposób naszego działania. Z tego właśnie względu od 2012 r. bierzemy udział w wielu szkoleniach i warsztatach dla organizacji pozarządowych.Informacja – http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/134_specleklekdent_163_20120112.pdf