Prawo

Na tej stronie przedstawiamy odsyłacze do ustaw i rozporządzeń:

Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłoszony w 2011 roku http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/spr_2487_2510_2544_2573_3494/$file/spr_2487_2510_2544_2573_3494.pdf

Ustawa prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami na stronie internetowego systemu aktów prawnych Sejmu RP – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami – na stronie internetowego systemu aktów prawnych Sejmu RP – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

Ustawa prawo energetyczne – stan aktualny oraz inne akty prawne na stronie Urzędu Regulacji Energetyki – http://www.ure.gov.pl/portal/pl/25/Ustawa_Prawo_Energetyczne.html

Prawo budowlane na stronie internetowego systemu aktów prawnych Sejmu RP – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

Inne potrzebne akty prawne można znaleźć na stronie Sejmu. Na prośbę zainteresowanych osób będziemy je umieszczać na stronie Stowarzyszenia.